Recenzje:
“Ekono­mia dla bystrza­ków” to książka nie tylko dla stu­den­tów ekonomii czy osób, które na co dzień mają do czynienia z zagad­nieni­ami związanymi z ekonomią np. w pracy. To propozy­cja także dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej tem­atyce, dowiedzieć się czegoś o makroekonomii, zrozu­mieć wpływ podatków na gospo­darkę, han­del między­nar­o­dowy i poli­tykę hand­lową. Dzięki tej książce można poz­nać porady ekspertów związanie z wchodze­niem gospo­darki w pro­ces recesji, oraz dowiedzieć się czegoś więcej na temat mon­i­torowa­nia zachować kon­sumen­tów i przed­siębiorstw. W “Ekonomii dla bystrza­ków” zawarta jest pod­sta­wowa wiedza eko­nom­iczna, wpływ stanu gospo­darki na codzi­enne życie, wiedza na temat poli­tyki pieniężnej i fiskalnej. Porus­zone są zagad­nienia doty­czące popytu oraz podaży, maksy­mal­iza­cji zysków, kapitalizmu.

“Ekono­mia dla bystrza­ków” napisana została przez dwóch autorów. Jeden z nich, Peter Anto­nioni pra­cował w fir­mach dzi­ała­ją­cych w sek­torze pry­wat­nym oraz orga­ni­za­c­jach, jako ekon­o­mista. Został wykład­owcą na zarządza­nia na Uni­ver­sity Col­lege w Lon­dynie. Sean Masaki Flynn, drugi z autorów, stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Berke­ley, obronił dok­torat. Stu­diował pod kierunk­iem noblistów w dziedzinie ekonomii. Jest członkiem m.in: Amer­i­can Finance Asso­ci­a­tion i Amer­i­can Eco­nomic Association.

Książka napisana jest w sposób prze­jrzysty. Sposób przekazu infor­ma­cji sprawia, że książką może zain­tere­sować się nie tylko osoba, która posi­ada już pewną wiedzą w dziedzinie ekonomii, ale także taka, która do tej pory nie miała sty­czności z zagad­nieni­ami z tej tem­atyki. Infor­ma­cje przekazy­wane są za pomocą licznych wykresów i tabel, wiado­mości opa­tr­zone są obra­zowo opisanymi his­to­ri­ami i przykładami. Najważniejsze wiado­mości są wytłuszc­zone, wyraźnie zaz­nac­zone. Każdy rozdział, na początku zaw­iera spis zagad­nień. “Ekono­mia dla bystrza­ków” napisana jest w formie podręcznika, nie wymaga czy­ta­nia strona po stronie. Dzięki dokład­nemu spisowi treści łatwo możemy odnaleźć intere­su­jące nas infor­ma­cje i pod­sumowa­nia, które pomogą nam w zapamię­ta­niu najważniejszych pojęć i zagad­nień. Pole­cam tę książkę ekon­o­mis­tom, stu­den­tom i każdemu, kto cho­ciaż trochę chci­ałby zapoz­nać się z zagad­nieni­ami z dziedziny ekonomii

CzytamySobie.pl Anna Szuba